De Karaté Club Mamer feiert dëst Joer säi 40. Gebuertsdag mat enger grousser Demonstratioun a Rezeptioun

e Samschdég 15. Dezember 2018 vu 16-18h an der Sportshaal Nicolas Frantz zu Mamer.

D’Elteren, Familjememberen a Frënn vun onse Memberen sinn häerzlechst invitéiert.

Reservéiert Iech den Datum schon lo.