Karate ass fir mech:

– ganzheetlech Schoulung vu Kierper a Geescht

– e Sport fir Jonk an Al

– Wuessen, mat deenen an duerch déi Leit, mat denen een trainéiert