Monique REICHERT

Monique REICHERT

Ceinture noire, 1er DAN

Karate ass fir mech:

- ganzheetlech Schoulung vu Kierper a Geescht

- e Sport fir Jonk an Al

- Wuessen, mat deenen an duerch déi Leit, mat denen een trainéiert