Luc PILLATSCH

Luc PILLATSCH

Ceinture noire, 3ième DAN

23 Années d’expérience

Karate ass fir mech engersäits Konscht an anerersäits Rou an Harmonie an der Beweegung.